rzszpilzno@interia.pl   14 690 18 14

Projekt "Dobra współpraca drogą do lepszego jutra"

Zapytanie ofertowe na Bazie Konkurencyjności

Ogłoszenie nr 2020-10212-17067

Szkoła przystąpiła do realizacji jako partner projektu "Dobra współpraca drogą do lepszego jutra" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, którego beneficjentem jest firma AKPIL.

W ramach projektu wsparcie uzyskują uczniowie kształcący się w zawodach ślusarz i operator obrabiarek skrawających w postaci:
• stażu zawodowego
• kursu na wózki widłowe
• kursu spawania TIG i MAG
• kursu operatora suwnic
• treningu rozwoju osobistego
• szkolenia komputerowego
• kursów specjalistycznych
• doradztwa zawodowego

Również nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych odbywają staże. W ramach projektu zostanie doposażona pracowania językowa oraz pracownia techniczna.

Regulamin rekrytacji do projektu

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu w roku szkolnym 2019/2020